کاربرد لگاریتم در قدرت زلزله

حجم فایل : 469.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا


کاربرد لگاریتم در قدرت زلزله


ریاضی چهارم انسانی


= قدرت زلزله بر اساس ریشتر
= مقدار انرژی آزاد شده بر اساس ژول
= مقدار انرژی آزاد شده توسط خفیف ترین زلزله همواره می باشد.
کاربرد لگاریتم در قدرت زلزله زلزله ای که 8/2 ریشتر بزرگی دارد چند ژول انرژی آزاد می کند؟ مثال مقدار انرژی آزاد شده توسط زلزله ای ژول میباشد قدرت زلزله چقدر است؟ مثال = واحدهای دسی بل از شنیدن صدا
= شدت صدا بر اساس
= شدت خفیف ترین صدای قابل شنیدن همواره برابر می باشد. کاربرد لگاریتم در شدت صدا واحدهای دسی بل از شنیدن صدایی 12/5 میباشد. شدت صدا چقدر است؟ مثال شدت صدایی می باشد واحدهای دسی بل از شنیدن صدا چقدر است؟ مثال پایان ...